Happy Birthday Ringo

Monday, July 6th

Ringo Starr is having a birthday celebration.
00:01:10